familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Rekommendationer

Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården, se längre ner på sidan. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Ersättningsrekommendationerna är just rekommendationer. Man kan alltid försöka förhandla sin ersättning när man tar emot en placering, om man anser att den är för låg för uppdragets omfattning.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så har vi gjort en liten guide för hur man kan läsa rekommendationerna. I tabellerna nedan har vi också bl.a tagit bort procent av prisbasbeloppet som står under omkostnaden. För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 15:37, 15:38 samt 15:39.

Omkostnadsersättningen
I SKL´s rekommendationer så står det Grundkostnad och Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad, vilket vi märkt ibland kan missförstås, därför har vi valt att bara skriva Omkostnadsersättning och Förhöjd omkostnadsersättning. Vill du läsa mer om omkostnadsersättningen?

Omkostnaden
Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför så som för mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Detsamma gäller för kontaktfamiljer och kontaktpersoner som får kostnader i samband med sitt uppdrag, beroende på vad man kommit överens om med uppdragsgivaren.

Placerade barn omfattas av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin som familjens övriga barn. Fr.o.m. 1/1 2016 så är medicin och andra varor, som ingår i läkemedelsförmånen, gratis för barn upp till 18 år. Detta gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

För familjehem och jourhem så är barnbidraget alternativt studiebidraget inkluderat i omkostnadsersättningen och ska då dras av från omkostnadsersättningen när det betalas ut direkt till familjehemmet/jourhemmet alternativt ungdomen.

Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år.

Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Du får göra avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration, skatteverket drar av 5 000 kr från summan som du får betala skatt på. Eftersom omkostnadsersättningen ska vara skattefri så rekommenderar SKL att du som uppdragstagare kompenseras med 130 kr/månad. Ersättningen är inte inkluderad i ersättningsrekommendationer utan ges utöver och är per uppdragstagare.

"Koll på pengarna"
Konsumentverket har tagit fram "Koll på pengarna" där man kan få en överblick över vissa kostnader som uppstår. Är det så att man tycker att omkostnadsersättningen inte räcker, ett tips är då att skriva ner alla omkostnader man har och ta upp det med sin handläggare.


Mer information kring ersättningar och deklaration finns HÄR.

Arvodesersättningen
I SKL´s rekommendationer så står det Grundarvode samt Exempel på förhöjt arvode inklusive grundkostnad. Vi har valt att bara skriva Arvode samt Exempel på förhöjt arvode. Vill du läsa mer om arvodesersättningen och övriga ersättningar?

Arvode

Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Ett uppdrag berättigar heller inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem/jourhem/kontaktfamilj/kontaktperson är man uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd.

Om det står i ditt avtal att uppdragsgivaren följer Sveriges kommuner och landstings ersättningsrekommendationer så ska ersättningen regleras varje år.

Erhåller du ersättning från a-kassa eller Försäkringskassa?
Du kan har rätt till en viss bi-inkomst, men eftersom det ser olika ut så är det MYCKET VIKTGT att du kontaktar din a-kassa eller Försäkringskassan innan du tar emot placeringar. Du riskerar annars att bli av med din ersättning och du kan i värsta fall bli åtalad för bedrägeri.

Deklaration
Något som kan vara bra att veta är att man ibland som familjehem/jourhem/kontaktfamilj får restskatt. Ett tips är att hålla koll på den totala inkomsten samt hur mycket skatt man betalar så man inte får en överraskning när det är dags att deklarera.

Mer information kring ersättningar och deklaration finns HÄR.

Övriga ersättningar

Innan en placering
När man får en placering kanske man behöver köpa kläder, om inte barnet har tillräckligt med sig, inredning till ett rum, leksaker, inköp av barnstol m.m. Detta kan man få hjälp med. Ta upp detta med handläggaren när en placering blir aktuell.

Lönebortfallsersättning (LBE)
Om man behöver avstå från sitt arbete under inskolningstiden och eventuellt under en längre tid (som bestäms innan placeringen) kan man få ersättning för lönebortfall. Ersättningen för lönebortfall ska motsvara den lön som man avstår från samt semesterersättning. I de fall man får lönebortfallsersättning, utgår även arvode och omkostnadsersättning.

Tillfällig föräldrapenning (TFP)
När barnet är sjukt så har man rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan på samma sätt som biologiska föräldrar. Man ska själv anmäla till Försäkringskassan om man är hemma för sjukt barn.

Föräldrapenning (FP)
Som familjehem och jourhem man inte rätt till föräldrapenning. Däremot så har en person som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare (d.v.s. personen har fått vårdnaden om barnet) rätt till det, förutsatt att det finns dagar kvar och att barnet inte gått ut första klass alternativt fyllt 8 år.

Flerbarnstillägg
Flerbarnstillägg betalas inte ut till familjehems- och jourhemsföräldrar.

Om ett barn har vårdnadsöverflyttats till familjehemmet, så betalas flerbarnstillägg ut för alla barn som man har vårdnaden om. Detta sker vanligtvis automatiskt när domen har registrerats hos alla myndigheter.

Flerbarnstillägget är baserat på det antal barn som man har vårdnaden om, därför ska denna ersättning inte dras av från omkostnadsersättningen som man får, efter att en vårdnadsöverflytt är gjord.

Vårdbidrag
En familjehems- eller jourhemsförälder har inte rätt till vårdbidrag för ett placerat barn, som till följd av sjukdom eller funktionshinder, behöver särskild tillsyn.

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har dock samma rätt till vårdbidrag som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården dels för uppkomna merkostnader. (Läs mer om vårdbidrag på Försäkringskassans hemsida.)

SKL cirkulärnummer 15:37

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2016


Rekommendationer

1. Ersättningar vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS
3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL
4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

1. Ersättning vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning (per månad och barn)

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

3 876 kr

5 538 kr

13 - 19 år

4 430 kr

6 276 kr

 

Arvodesersättning (per månad och barn, arvodet är skattepliktigt)

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

5 788 kr

9 233 kr

10 970 kr

12 986 kr

13 – 19 år

7 507 kr

9 233 kr

10 970 kr

12 986 kr

 

2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 430 kr

6 276 kr


Arvodesersättning
Arvodet är skattepliktigt.

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 233 kr

10 970 kr

12 986 kr

 

3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning (per person)

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 430 kr

6 276 kr


Arvodesersättning (per person, avodet är skattepliktigt)

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 233 kr

10 970 kr

12 986 kr

 

4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

Obeservera att denna ersättning bara gäller kontrakterade jourhem. Rekommendationer för ersättningar gällande vanliga jourhem är samma som för familjehem, se punkt 1 ovan.

Omkostnadsersättning (ersättningen är per månad)

Fast omkostnadsersättning (1)

Rörlig omkostnads ersättning (2)

1-2 platser

3-4 platser

Enl. rekommendationer för omkostnads-
ersättningar för familjehem

923 kr

1 846 kr

(1.) Då inga barn finns placerade
(2.) Då barn finns placerade 


Arvodesersättning (arvodet är skattepliktigt och är per månad)
Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering.

1 plats

2 platser

3-4 platser

12 986 kr

18 743 kr

25 956 kr


Mera läsning

Gör skillnad! - Här kan du läsa mer om de olika uppdragen
SKL´s cirkulär 08:81 - Läs om fler rekommendationer kring bl.a. ekonomi som SKL tagit fram.
"Koll på pengarna" - Framtaget av konsumentverket och kan användas som ex. vägledning när man planerar sin ekonomi.

Läs mer om ersättningar:
Ersättning jourhem
Ersättning kontaktfamilj
Ersättning kontaktperson