familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Det kan vara bra att påminna sig om att ett familjehems- och jourhemsuppdrag är ett heltidsjobb och att man inte har något försörjningsansvar för den placerade.

Rekommendationer

Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården, se längre ner på sidan. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Ersättningsrekommendationerna är just rekommendationer. Man kan alltid försöka förhandla sin ersättning när man tar emot en placering, om man anser att den är för låg för uppdragets omfattning.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så är cirkulären något förenklade, bl.a är procent av prisbasbeloppet som står under omkostnaden, borttaget. För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 14:48, 14:49 och 14:50.


Här kan du läsa mer om omkostnadsersättning, arvode och övriga ersättningar.

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför så som mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. (Placerade barn omfattas av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin som familjens övriga barn.)

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det betalas ut direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år.

Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Du får göra avdrag i din deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor.

Beloppen i tabellen nedan inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Arvode

Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, den är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem/jourhem/kontaktfamilj/kontaktperson är man uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd.

SKL´s rekommendationer är även tillämpbara för familjehem som består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden. (SKL cirkulär 08:81, kap 5 Arvodet, avsnitt 5.1)

Övriga ersättningar

Innan en placering
När man får en placering kanske man behöver köpa kläder, om inte barnet har tillräckligt med sig, inredning till ett rum, leksaker, inköp av barnstol m.m. Detta kan man få hjälp med. Ta upp det med handläggaren när en placering blir aktuell.

Lönebortfallsersättning (LBE)
Om man behöver avstå från sitt arbete under inskolningstiden och eventuellt under en längre tid (som bestäms innan placeringen) kan man få ersättning för lönebortfall. Ersättningen för lönebortfall ska motsvara den lön som man avstår från samt semesterersättning. I de fall man får lönebortfallsersättning, utgår även arvode och omkostnadsersättning.

Tillfällig föräldrapenning (TFP)
När barnet är sjukt så har man rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan på samma sätt som biologiska föräldrar. Man ska själv anmäla till Försäkringskassan om man är hemma för sjukt barn.

Föräldrapenning (FP)
Som familjehem och jourhem man inte rätt till föräldrapenning. Däremot så har en person som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare (d.v.s. personen har fått vårdnaden om barnet) rätt till det, förutsatt att det finns dagar kvar och att barnet inte gått ut första klass alternativt fyllt 8 år.

Flerbarnstillägg
Flerbarnstillägg betalas inte ut till familjehems- och jourhemsföräldrar.

Om ett barn har vårdnadsöverflyttats till familjehemmet, så betalas flerbarnstillägg ut för alla barn som man har vårdnaden om. Detta sker vanligtvis automatiskt när domen har registrerats hos alla myndigheter.

Flerbarnstillägget är baserat på det antal barn som man har vårdnaden om, därför ska denna ersättning inte dras av från omkostnadsersättningen som man får, efter att en vårdnadsöverflytt är gjord.

Vårdbidrag
En familjehems- eller jourhemsförälder har inte rätt till vårdbidrag för ett placerat barn, som till följd av sjukdom eller funktionshinder, behöver särskild tillsyn.

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har dock samma rätt till vårdbidrag som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården dels för uppkomna merkostnader. (Läs mer om vårdbidrag på Försäkringskassans hemsida.)

SKL cirkulärnummer 14:48

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2015


Rekommendationer

1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS
2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS
3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL
4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

Observera att ersättningen är per månad och att man betalar skatt på arvodet.

1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

3 894 kr

5 563 kr

13 - 19 år

4 450 kr

6 304 kr

 

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

5 630 kr

8 981 kr

10 671 kr

12 632 kr

13 – 19 år

7 303 kr

8 981 kr

10 671 kr

12 632 kr

 

2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning är per förälder.

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 450 kr

6 304 kr


Arvodesersättning
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder.

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

8 981 kr

10 671 kr

12 632 kr

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode och omkostnadsersättning även för barnet.

 

3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

4 540 kr

6 304 kr


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

8 981 kr

10 671 kr

12 632 kr

 

4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

Omkostnadsersättning

Fast omkostnadsersättning (1)

Rörlig omkostnads ersättning (2)

1-2 platser

3-4 platser

Enl rekommendationer för omkostnads-
ersättningar för familjehem

927 kr

1 854 kr

(1.) Då inga barn finns placerade
(2.) Då barn finns placerade 


Arvodesersättning

1 plats

2 platser

3-4 platser

12 632 kr

18 233 kr

25 249 kr


Mera läsning

Gör skillnad! - Här kan du läsa mer om de olika uppdragen
SKL´s cirkulär 08:81 - Läs om fler rekommendationer kring bl.a. ekonomi som SKL tagit fram.
"Koll på pengarna" - Framtaget av konsumentverket och kan användas som ex. vägledning när man planerar sin ekonomi.

Läs mer om ersättningar:
Ersättning jourhem
Ersättning kontaktfamilj
Ersättning kontaktperson