familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Rekommendationer

Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Ersättningsrekommendationerna är just rekommendationer. Man kan alltid försöka förhandla sin ersättning när man tar emot en placering, om man anser att den är för låg för uppdragets omfattning.

SKL har valt att dela upp rekommendationerna beroende på om insatsen är via SoL eller LSS. Vi har dock valt att samla ersättningsrekommendationerna för kontaktfamilj, oavsett om det är via SoL eller LSS, på samma sida. Därav så hänvisar vi till två olika cirkulär, 14:49 och 14:50.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så är cirkulären något förenklade, bl.a är procent av prisbasbeloppet som står under omkostnaden, borttaget. För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 14:48, 14:49 och 14:50.


Här kan du läsa mer om omkostnadsersättning och arvode.

Omkostnadsersättning och arvode

När man blir kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan kontaktfamiljen och socialnämnden. Där regleras även den ekonomiska ersättningen. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder, ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför. Ibland vet man innan att det kommer att bli ett tufft uppdrag, ibland upptäcker man det längs vägen och man kan då behöva omförhandla. Den ekonomiska ersättningen delas in i två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för barnets normala behov för försörjning och livsföring, mat, boende och andra utgifter.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete du gör. Denna del är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst. Kommunen gör för denna del avdrag för preliminär skatt och betalar in sociala avgifter. Arvodet är vanligtvis både sjukpenningsgrundande och pensionsgrundande men berättigar inte till en tjänstepension eller A-kassa.

Beloppen i tabellen nedan inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen.


SKL cirkulärnummer 14:49

Ersättningar till kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

128 kr/dygn

183 kr/dygn

13 < år

146 kr/dygn

207 kr/dygn

 

Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

187 kr/dygn

300 kr/dygn

421 kr/dygn

13 – 19 år

244 kr/dygn

356 kr/dygn

421 kr/dygn

Vuxna

300 kr/dygn

356 kr/dygn

421 kr/dygn


SKL cirkulärnummer 14:50

Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL för år 2015

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

128 kr/dygn

183 kr/dygn

13 – 19 år

146 kr/dygn

207 kr/dygn

 

Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

187 kr/dygn

300 kr/dygn

421 kr/dygn

13 – 19 år

244 kr/dygn

356 kr/dygn

421 kr/dygn


Mera läsning

Gör skillnad! - Här kan du läsa mer om de olika uppdragen
SKL´s cirkulär 08:81 - Läs om fler rekommendationer kring bl.a. ekonomi som SKL tagit fram.
"Koll på pengarna" - Framtaget av konsumentverket och kan användas som ex. vägledning när man planerar sin ekonomi.

Läs mer om ersättningar:
Ersättning familjehem
Ersättning jourhem
Ersättning kontaktperson