familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Du kan göra skillnad!

Nedanstående information är kortfattad, allmän information. Är du nyfiken och vill veta lite mer? Klicka på länken under repektive uppdrag.

INNEHÅLL

Allmänt om de olika uppdragen

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. Man tycker att det borde vara en självklarhet för alla barn att få möjlighet till att växa upp i en familj och utvecklas till trygga vuxna. Men, då verkligheten inte alltid ser sådan ut, får samhället ibland träda in och erbjuda alternativ eller komplement till de familjer som behöver hjälp.

Det finns en hel del att fundera på innan man som familj antar den utmaning det innebär att ta emot ett okänt barn eller ungdom i sin familj. Familjehem tar emot barn som behöver vård och fostran, under den tid som behövs i varje enskilt fall. Som jourhem tar man hand om barn och ungdomar som ofta behöver komma omedelbart, de stannar en kortare tid medan socialtjänsten utreder vad som behöver göras. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn ska man finnas som ett regelbundet stöd för ett barn och dess familj, t.ex. något veckoslut i månaden. Kontaktpersoner kan exempelvis stötta en ungdom i att hitta en meningsfull fritidsysselsättning.

Det kan vara svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att innebära, dels för sig själv men också för familjen i övrigt. Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda. De barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter, vad det kan handla om varierar från barn till barn. Men, något alla har gemensamt är att de blivit separerade från sina föräldrar. Barnen som placeras behöver komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

Hur en familj ser ut i detalj är inte det viktigaste allmänt sett. Det viktiga är att varje barn matchas på bästa sätt med rätt familj sett utifrån barnets behov, ålder, bakgrund, eventuell problematik m.m. Det som är allra viktigast är att familjen består av trygga vuxna som bryr sig om barnet, att de har förmåga att ge barnet kärlek och omvårdnad under den tid barnet ska finnas hos dem och att det finns tid och tålamod att stötta och hjälpa barnet genom det svåra.

Familjehem

Det finns stora skillnader i att vara familjehem mot att vara en ”vanlig” familj. Som familjehem tar man emot ett okänt barn eller ungdom till sin familj. Man öppnar också sitt hem för insyn och granskning av socialtjänst och barnets biologiska nätverk. Det kan innebära utmaningar som man kanske inte hade räknat med, ibland kanske man tvivlar på om man verkligen klarar av det. Barn som placeras i familjehem har ofta större behov än de ”egna” barnen, på grund av de upplevelser de har bakom sig och att de blivit separerade från sina föräldrar. Det kan vara tufft och tålamodsprövande att som familjehem möta och ta hand om allt detta, men många vittnar om att det samtidigt ger mycket glädje och tillfredsställelse.

Hur länge barnet behöver stanna i ett familjehem beror bl.a. på anledningen till att barnet är placerat. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år, ibland hela barnets uppväxt.

Läs mer om familjehem...

Jourhem

Jourhemsplaceringar skiljer sig på många sätt från de övriga uppdragen. Dels förväntas det oftast att en vuxen ska vara hemma på heltid och barnet som behöver placeras stannar under en kortare tid. Jourhemsföräldrar har dessutom ibland bara någon timme på sig för att förbereda sig inför ett barns ankomst. Barn som placeras i jourhem kan ofta befinna sig i ett chocktillstånd p.g.a. omständigheterna som gjort att det behöver placeras i en annan familj samt att de blivit separerat från sina biologiska föräldrar. Som jourhemsförälder ska man kunna öppna sitt hjärta för varje barn och alltid visa respekt för det placerade barnet och dess familj oavsett förhållanden.

Under tiden ett barn bor i ett jourhem ska en utredning göras om barnets situation och vad som är bäst för barnet i det långa loppet. En utredning ska genomföras inom fyra månader. Barnet stannar alltså i ett jourhem en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det får komma t.ex. till ett familjehem.

Läs mer om jourhem...

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt, men uppdraget bygger främst på att barnet kommer då familjen har ”ledig” tid såsom kvällar och helger. Det är en helt frivillig insats som ges till barnet och bygger på att stötta den biologiska familjen.

Kontaktfamiljens uppdrag handlar om att erbjuda en trygg miljö och att på olika sätt vara ett stöd för barnet utifrån vad barnet behöver. En huvudsaklig uppgift är att lyssna och bara finnas till. En kontaktfamiljs uppdrag sträcker sig ofta över längre tid och kan pågå i flera år. Det handlar om att inkludera barnet i det vanliga familjelivet och att ge barnet den uppmärksamhet det behöver.

Man kan tycka ibland att kontaktfamiljer hamnar i skymundan när man talar om familjevård. Det är synd, för de är nog så viktiga då de kan hjälpa barn till ökad stimulans eller ett utökat nätverk, allt utifrån barnens behov, och därmed förhindra att barnets problem blir värre.

Begreppet kontaktfamilj används främst inom insatser som beviljats med stöd av socialtjänstlagen (SoL) medan stödfamilj eller avlastningsfamilj främst används inom insatser som beviljats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läs mer om kontaktfamilj...

Kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenerar, fikar, går och handlar, går på bio, teater eller ser på en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Läs mer om kontaktperson...

Varför barn behöver samhällets insatser

Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver få komma till ett familje- eller jourhem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets eller ungdomens egen problematik som medför att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendestörningar. För tonåringar är en vanlig orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. En annan grupp består av alla de flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige från olika länder i världen.

Barn som får insatsen kontaktfamilj kan ha en liknande bakgrund, fast det kanske inte blivit synligt ännu. Det är dessutom frivilligt, kontaktfamilj är något som föräldrarna själva ansöker om. Som kontaktfamilj blir man en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd, det är vanligt att ensamstående föräldrar blir beviljade detta. Kontaktpersoner hjälper ungdomar som behöver bryta sin isolering eller har behov av ett utökat kontaktnät.

Vem kan bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj/person?

I stort sett vem som helst kan anmäla sitt intresse för ett uppdrag, det är ”vanliga” familjer som behövs. Man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid, deltid eller studera. Det finns ingen formell åldersgräns, men olika kommuner kan ha olika syn på åldern av dig som uppdragstagare. Det viktigaste är att det finns en trygg och stabil tillvaro, utrymme, gott om tid och tålamod och att man kan tänka sig att samarbeta med ett barns familj och med socialtjänsten. Ett krav är att man har erfarenhet av barn och/eller ungdomar och ett genuint intresse av det barn man tar emot.

Vart anmäler man sitt intresse?

Det finns olika vägar att gå för att anmäla sitt intresse. Det kan ibland ta lång tid innan man blir erbjuden ett första uppdrag så det kan vara en god idé att anmäla sig till flera kommuner och/eller företag. Då ökar chanserna för att det ska finnas ett barn eller ungdom som matchar just din familj.

Familjehemsbanken - mötesplatsen för familjer och handläggare
I Familjehemsbanken kan du lägga in en intressenotis om att du vill bli t.ex. familjehem. Kommuner och företag är inne dagligen och söker efter familjer/personer som kan ta emot barn och unga. Du kan även leta bland notiserna som kommuner och företag lagt in under "Sökesnotiser".

Kommunen
Vänd dig till socialtjänsten i din kommun. Genom kommunens hemsida kan man ibland hitta information om hur man blir jourhem, familjehem eller kontaktfamilj/-person och där finns ofta kontaktuppgifter till ansvariga handläggare. Annars kan man även ringa kommunens växel och be att få prata med någon som har hand om det uppdrag man är intresserad av.

Du kan även vända dig till kringliggande kommuner. Med tanke på att du kommer behöva besöka din uppdragsgivare titt som tätt är det viktigt med rimliga avstånd, en liten fingervisning kan vara ca 2 timmars restid mellan din och uppdragsgivarens kommun.

Övriga
Det finns idag många företag som arbetar med familjevård, som man också kan vända sig till. Dessa anlitas av kommunerna. Några av dem hittar du i Familjehemsbanken under Sökesnotiser och Konsulentstödda verksamheter.

Du kan även använda en sökmotor t.ex. Google och använda sökord som familjehem, familjehemsvård, familjevård, familjehemsvärd, jourhem, jourfamilj, kontaktfamilj, kontaktperson och ledsagare.

Hur går det till?

Vid första kontakten med en handläggare vill de få lite upplysningar om dig, t.ex. om boende, arbete, civilstånd, egna barn, vilken åldersgrupp du kan tänka er.

Varje kommun och företag har sedan sina egna rutiner och utredningsmetoder. Allt går dock ut på att ta reda på så mycket som möjligt om dig. Två utredningsmetoder, som idag brukar användas, är Kälvestensmetoden och PRIDE.

Kälvestensmetoden
Med denna metod görs en djupintervju, som par intervjuas man enskilt av varsin handläggare eller liknande. Handläggaren går sedan genom utredningsmaterialet i en grupp där resultatet tolkas tillsammans med en psykolog. Den utredda familjens starka och svaga sidor åskådliggörs vid detta möte och sedan tas det beslut om familjen blir godkända eller inte.

PRIDE
Detta program innehåller både en utbildnings- och en utredningsdel. Som deltagare får man en bra utbildning samtidigt som man får skriva en livsbok genom att svara på frågor i ett häfte. Man har träffar med handläggarna då man går igenom det man skrivit i livsböckerna utöver de gånger man träffas för utbildning.

För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj, är det inte alltid man gör en lika omfattande utredning. Ofta skräddarsyr uppdragsgivare sina egna utredningar, exempelvis används ibland en förkortad variant av Kälvestensmetoden.

Läs mer under respektive uppdrag.

Not. Socialstyrelsen har arbetat fram ett nytt material kring utredningar, ”BRA-fam” är en standardiserad bedömningsmetod som kommer under 2013.

Ekonomisk ersättning

Vid en placering i familje- eller jourhem samt vid insatsen kontaktfamilj och kontaktperson utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Ersättningen är uppdelad i två delar, en omkostnadsersättning som nästan är skattefri och ett arvode som beskattas som inkomst.

Läs mer under respektive uppdrag.

Mer om...


Texten är bl.a. skriven tillsammans med Petra Klawatch som är ordförande i Föreningen Familjehemsmöten.
Familjehemsmöten vänder sig både till barn och ungdomar som är placerade och de biologiska barnen i familjehemmen. Vi vill ge dem en möjlighet att träffas regelbundet i en aktivitet för att stärka deras identitet och se att de inte är ensamma, att det finns fler som lever i en liknande situation.

INOM Tjust Behandlingsfamiljer MT Social resurs Ramlösa Social Utveckling AB Alpklyftan Psykosocial Support AB Steget Vidare Aleris Nåjden Brizad
Vill ni synas här?