familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Bli kontaktperson!

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller bara sitta och prata. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

INNEHÅLL

Att bli kontaktperson

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag.

Kontaktpersonens uppdrag kan se mycket olika ut, beroende på den den enskildes behov. Stödet kan vara av praktisk art, men oftast handlar det om ett personligt stöd. Ofta träffas man några gånger per månad och gör saker tillsammans.

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kvalificerad kontaktperson
För svårare uppdrag behövs ibland kvalificerade kontaktpersoner, d.v.s. personer som har relevant utbildning eller erfarenhet av att arbeta med t.ex. ungdomar.

Misstanke om att någon far illa
Om du misstänker att den person som du är kontaktperson till far illa, bör du göra en s.k. orosanmälan till socialtjänsten. Känner du dig osäker på om du ska göra en anmälan eller inte, kan du ringa till socialtjänsten och rådfråga. Det går bra att vara anonym, tänk då på att inte nämna några namn, varken på dig själv, på personen eller på dess familj.

När socialtjänsten får in en anmälan, görs en bedömning om en utredning ska inledas eller ej. Hur förfarandet kring en anmälan ser ut i kommunen, berättar socialsekreteraren vid en anmälan.

Vart anmäler man sitt intresse?

Det finns olika vägar att gå för att anmäla sitt intresse.

  • Familjehemsbanken - Du är varmt välkommen att lägga in en intressenotis hos oss i Familjehemsbanken, du hittar formuläret via denna länk, det är helt gratis. Familjehemsbanken är en mötesplats på nätet för personer som är intresserade av olika uppdrag och handläggare inom kommun och olika företag. Besök gärna hemsidan för mer information.
  • Socialtjänsten i din kommun - Du kan även ringa eller maila till socialtjänsten i den kommun du bor i, kontaktuppgifter hittar du via kommunens hemsida. Du kan även vända dig till kommunerna runt omkring. HÄR finns kontaktuppgifter till alla kommuner.
  • Konsulentstödda företag - Det finns många olika företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Några av dem hittar du på vår hemsida, andra hittar man genom att söka på exempelvis Google.

Utredning

Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av dig av socialtjänsten i uppdragskommunen. Den består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, bl.a. polis- och socialregistret.

Ekonomisk ersättning

Vid ett uppdrag utgår ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. Den är uppdelad i två delar, en omkostnadsdel som är skattefri och en arvodesdel som beskattas.

  • Omkostnaden ska täcka de merkostnader som uppdraget medför. Omkostnadsersättningen är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Man får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor.
  • Arvodet är lön för det uppdrag du utför och är skattepliktigt. Arvodesersättningen är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar inte heller till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Rekommenderade ersättningsnivåer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger varje år ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Många kommuner och företag använder sig av dessa som riktlinjer när de bestämmer sina ersättningsnivåer. Du hittar årets ersättningsrekommendationer via denna länken.

Sekretess

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen. Du får alltså inte prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller förhållanden.

Som kontaktperson har du anmälningsplikt, d.v.s om du i ditt uppdrag ser att barn eller ungdom utsätts eller utsätter sig själv för fara, är du skyldig att meddela socialförvaltningen (socialsekreteraren) så att barnet/ungdomen kan få hjälp i sin situation.

Mera läsning

Diskussionsforum 
Här kan du läsa om andras erfarenheter och ställa frågor om sådant som du funderar över.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS
Förbundet är en ideell sammanslutning av föreningar vars medlemmar har frivilliguppdrag, t.ex. kontaktpersoner.