Ersättning jourhem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Några specifika rekommendationer för vanliga jourhem finns inte, utan kommunerna och andra använder sig oftast av de rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som finns för familjehem. Däremot finns det rekommendationer för kontrakterade jourhem, se punkt 4 nedan.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande  står till uppdragsgivarens förfogande. Det kan vara via en kommun eller ett  företag. Man blir kontrakterad för en eller flera platser och är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som uppdragsgivaren behöver placera. Man får arvode även då inget barn är placerat i hemmet. Full omkostnadsersättning utgår dock enbart när ett barn placeras.

För att läsa cirkuläret i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida, cirkulärnummer 18:60.


Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS
3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL
4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

1. Ersättning vid placering av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 263 kr

110% 

6 006 kr

155%

13-19 år

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%


Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 214 kr

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr

13-19 år

8 061 kr

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr 

2. Ersättning vid placering av förälder med barn enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr

3. Ersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 844 kr

125%

6 781 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

9 913 kr

11 778 kr

13 943 kr

4. Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU

Observera att denna ersättning endast gäller kontrakterade jourhem. Rekommendationer för ersättningar gällande vanliga jourhem är ofta samma som för familjehem, se ovan.

Omkostnadsersättning

Fast omkostnadsersättning (1)

Rörlig omkostnadsersättning (2)

1-2 platser

% av prisbasbelopp

3-4 platser 

% av prisbasbelopp

Enl. rekommendationer för omkostnadsersättningar för familjehem för resp. ålder

969 kr

25%

1 938 kr

50%

(1.) Då inga barn finns placerade
(2.) Då barn finns placerade  


Arvodesersättning

1 plats

2 platser

3-4 platser

13 943 kr

20 125 kr

27 869 kr