familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Rekommendationer

Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Ersättningsrekommendationerna är just rekommendationer. Man kan alltid försöka förhandla sin ersättning när man tar emot en placering, om man anser att den är för låg för uppdragets omfattning.

SKL har valt att dela upp rekommendationerna beroende på om insatsen är via SoL eller LSS. Vi har dock valt att samla ersättningsrekommendationerna för kontaktfamilj/stödfamilj, oavsett om det är via SoL eller LSS, på samma sida. Därav så hänvisar vi till två olika cirkulär, 16:60 samt 16:61.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så har vi gjort en liten guide för hur man kan läsa rekommendationerna. I tabellerna nedan har vi också bl.a tagit bort procent av prisbasbeloppet som står under omkostnaden. För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 16:59, 16:60 samt 16:61.

Omkostnadsersättning och arvode

När man blir kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan kontaktfamiljen och socialnämnden. Där regleras även den ekonomiska ersättningen. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder, ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför. Ibland vet man innan att det kommer att bli ett tufft uppdrag, ibland upptäcker man det längs vägen och man kan då behöva omförhandla. Den ekonomiska ersättningen delas in i två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för barnets normala behov för försörjning och livsföring, mat, boende och andra utgifter.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete du gör. Denna del är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst. Kommunen gör för denna del avdrag för preliminär skatt och betalar in sociala avgifter. Arvodet är vanligtvis både sjukpenningsgrundande och pensionsgrundande men berättigar inte till en tjänstepension eller A-kassa.

Beloppen i tabellen nedan inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen.


SKL cirkulärnummer 16:60

Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL för år 2017

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

129 kr/dygn

184 kr/dygn

13 < år

147 kr/dygn

209 kr/dygn

 

Arvodesersättning (arvodet är skattepliktigt)
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

198 kr/dygn

317 kr/dygn

446 kr/dygn

13 < år

258 kr/dygn

377 kr/dygn

446 kr/dygn


SKL cirkulärnummer 16:61

Ersättning till kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

129 kr/dygn

184 kr/dygn

13 < år

147 kr/dygn

209 kr/dygn

 

Arvodesersättning (arvodet är skattepliktigt)
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

198 kr/dygn

317 kr/dygn

446 kr/dygn

13 – 19 år

258 kr/dygn

377 kr/dygn

446 kr/dygn

Vuxna

317 kr/dygn

377 kr/dygn

446 kr/dygn


Mera läsning

Gör skillnad! - Här kan du läsa mer om de olika uppdragen
SKL´s cirkulär 08:81 - Läs om fler rekommendationer kring bl.a. ekonomi som SKL tagit fram.
"Koll på pengarna" - Framtaget av konsumentverket och kan användas som ex. vägledning när man planerar sin ekonomi.

Läs mer om ersättningar:
Ersättning familjehem
Ersättning jourhem
Ersättning kontaktperson