familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Ersättning kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Allmänt om rekommendationerna

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning. Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Ersättningsrekommendationerna är just rekommendationer. Man kan alltid försöka förhandla sin ersättning när man får ett uppdrag, om man anser att den är för låg för uppdragets omfattning.

SKL har valt att dela upp rekommendationerna beroende på om insatsen är via SoL eller LSS. Vi har dock valt att samla ersättningsrekommendationerna för kontaktperson, oavsett om det är via SoL eller LSS, på samma sida. Därav så hänvisar vi till två olika cirkulär, 17:53 samt 17:54.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så är cirkulären något förenklade, bl.a är procent av prisbasbeloppet som står under arvodesersättningen, borttaget. För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 17:52, 17:53 samt 17:54.

Omkostnadsersättning och arvode

Vid ett uppdrag utgår ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. Den är
uppdelad i två delar, en omkostnadsdel som nästan är skattefri och en arvodesdel som beskattas.

  • Omkostnaden ska täcka de merkostnader som uppdraget medför. Omkostnadsersättningen är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Man får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor.
  • Arvodet är lön för det uppdrag du utför och är skattepliktigt. Arvodesersättningen är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar inte heller till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Beloppen i tabellen nedan inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen.


SKL cirkulärnummer 17:54

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL för år 2018

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   379 kr

25 %

   948 kr

40 %

1 517 kr

 

Arvodesersättning (arvodet är skattepliktigt)

Kategori

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

   379 kr – 1 327 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

   758 kr – 1 706 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

1 138 kr – 2 085 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

SKL cirkulärnummer 17:53

Ersättning till kontaktperson enligt LSS för år 2018

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   379 kr

25 %

   948 kr

40 %

1 517 kr

 

Arvodesersättning (arvodet är skattepliktigt)

Kategori

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

   379 kr – 1 327 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

   758 kr – 1 706 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

1 138 kr – 2 085 kr


Mera läsning

Du behövs! - Här kan du läsa mer om de olika uppdragen
SKL´s cirkulär 08:81 - Läs om fler rekommendationer kring bl.a. ekonomi som SKL tagit fram.
"Koll på pengarna" - Framtaget av konsumentverket och kan användas som ex. vägledning när man planerar sin ekonomi.

Läs mer om ersättningar:
Ersättning familjehem
Ersättning jourhem
Ersättning kontaktfamilj