familjehemmet.se

Du kan göra skillnad!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehemmet.se är en sida med information till dig som funderar på att bli eller kanske redan är, familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Välkommen!

Länkar

AFO - Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

Attention - Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Autism- och Aspergerförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autismforum - Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Barns behov i centrum (BBIC) - Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) - BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Barnombudsmannen (BO) - Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnperspektivet i Sverige (BPIS) - Barnperspektivet i Svergie är en organisationen för dig som känner att barnperspektivet är eftersatt på olika områden. Organisationen är öppen för alla som är intresserade av barn och frågor gällande barn.

Ersättningar - Sveriges kommuner och landsting har utarbetat rekommendationer på ersättningens storlek vid ett uppdrag. Arvodet baseras på inkomstutvecklingen inom vård- och omsorgsyrket och gäller från den 1 januari varje år.

Familjehemsbanken - En möteplats på nätet för bl.a. familjehem och handläggare. Här finns notiser från familjer som kan ta emot barn, unga och vuxna och notiser från kommuner och företag som söker efter passande familjer till de barn, unga och vuxna som behöver placeras.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO) - FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

Familjehemmens Riksförbund (FR) - Familjehemmens Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för god familjehemsvård. 

FAS föreningen - Föreningen för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.

Föreningen Familjehemsmöten - Familjehemsmöten vänder sig till barn och unga som bor i familjehem, både placerade och biologiska.. 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Föräldrakraft - Tidningen för alla som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. Varje nummer är välfyllt med nyheter, intervjuer och reportage.

Livsbok - På Familjehemscenters hemsida kan man beställa livsböcker, Berättelsen om mitt liv för de lite yngre familjehemsbarnen och Min story som är mer riktad till tonåringar. Boken kan används för att lättare dokumentera barnets historia.

NeuroNätet - Ett neuropsykiatriskt forum. Här finns information om ADHD/DAMP, Asperger, OCD, Touretts och mycket mera.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) - RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Rädda Barnen (RB) - Med Barnkonventionen som grund arbetar RB för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Social Vetenskap - En hemsida med lättillgänlig information om bl.a. ny forskning. Intressant sida för alla som på något sätt arbetar med socialt arbete

Tillsyn - Från och med den 1 juni 2013 inrättas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över från Socialstyrelsen ansvaret för tillsynen av verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Läs mer på IVO´s hemsida.

Stiftelsen Allmänna barnhuset - Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Detta framför allt genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera skrifter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) - SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) - En statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd.

Vårdnadsöverflyttning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
Cirkulär 2003:48 - Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
Cirkulär 2004:39 - Provex på avtal gällande ersättningen vid vårdnadsöverflyttning
Cirkulär 08:81 - Rekommendationer vid bl.a. vårdnadsöverflyttning. (Detta är det senaste cirkulär som SKL gett ut med allmänna rekommendationer kring familjehemsvården. Fr.o.m. 2010 så ger SKL endast ut uppdaterade rekommendationer gällande arvode och omkostnadsersättning.)

Socialstyrelsen
Handboken Om barnet behöver ny vårdnadshavare, är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare.
Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem - Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53 " Stärkt skydd till barn i utsatta situationer"