De biologiska barnens röster

Stödet till de biologiska barnen är ett område som är eftersatt inom familjehemsvården. Det finns kunskap om handledningens betydelse till familjehemsföräldrar men information kring vad och vilket stöd de biologiska barnen i familjehem har behov av saknas.

Publicerad 7 november 2018

När kommuner vänder sig till konsulentstödda verksamheter förväntas det ofta att de biologiska barnen får sitt stöd därifrån, en förväntning som vi i vår organisation tar på allvar och som vi önskar kunna uppfylla. För att kunna ge det stöd som faktiskt önskas bestämde vi oss för att ställa frågan till just dem, barn och ungdomar i de familjehem som vi samarbetar med.

Frågeställning1. På vilket sätt önskar de biologiska barnen stöd
a) före placering,
b) under placeringens gång,
c) vid placeringens avslut och efter placering samt
d) mellan olika placeringar?
2. Hur kan Familjehemspoolen implementera det önskade stödet i organisationen i så stor utsträckning som möjligt, inom ramen för vårt arbetsområde?

Stort intresse för att delta i undersökning
Vi har genomfört en undersökning bland våra familjehem där vi tog reda på vad de biologiska barnen önskar för stöd från oss som organisation. Syftet var även att i så stor utsträckning som möjligt implementera det önskade stödet i verksamheten.

Med stort intresse och med stor respekt har vi tagit oss an uppgiften att söka svaren hos barn och ungdomar som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar i åldern 7 år och uppåt. Vi använde oss av enkätundersökning som metod, som gav en mycket hög svarsfrekvens vilket tyder på att både barn och föräldrar i vår verksamhet är intresserade av att få delge de biologiska barnens röster.

Vanligt med liknande åldrar på barnen
I resultatet blev flera olika saker intressanta. Bl.a. framkom det att medel och medianålder bland familjehemmens biologiska barn liknar medel- och medianålder bland de placerade barnen som förekommer i vår verksamhet. Ibland önskar kommuner placera barn och ungdomar utan förekomst av jämnåriga, ibland finns en önskan om att placera i ungefärlig ålder som välanpassade biologiska barn.

Detta innebär i praktiken att biologiska barn ofta har en ungefärlig jämnårig person i sin familj som t ex. uppvisar ett problembeteende, vilket inte är någon liten utmaning för en tonåring i skolan, vid familjeaktiviteter, andra sammankomster etc. Många av de ungdomar som svarade visade sig gärna åta sig ansvar för den placerades behov och utveckling, men naturligtvis inte alla. Kring detta finns en hel del att reflektera vidare om.

Viktigt att få vara delaktig inför en placering
Tydligt för oss blev vikten av att de biologiska barnen fick vara delaktiga innan en placering genomförs. Att få information om vem som ska komma till familjen och få vara delaktig i beslutet – vi fick många olika konkreta förslag på vad som är viktigt och intressant för dem att få veta före en placering och hur de kan inkluderas i den processen. Detta var en angelägen sak för de tillfrågade barnen, svarsfrekvensen var 100 % på just den frågan.

Viktig utmaning att även se de biologiska barnen vid avslut 
Även önskan om ett riktigt avsked framkom - akuta flyttar upplevs jobbigt för de biologiska barnen. Vi pratar ofta om att planerade avslut är att föredra för den placerade, inte lika ofta vad det innebär för de biologiska barnen. Det finns skäl att anta att planerade avslut gynnar såväl placerade som biologiska barn och ungdomar.

Vi i vår organisation, såväl som andra som arbetar inom det här verksamhetsområdet, försöker förebygga akuta avbrott och flyttar genom utbildning, handledning och hög tillgänglighet, men ibland lyckas det inte och vi står inför faktum att det blir akut avslut samma dag. Kan vi vara mer uppmärksamma på de biologiska barnens behov av stöd i de situationerna? Kan vi i större utsträckning påminna eller påtala föräldrarna behovet av att uppmärksamma de biologiska barnen framförallt vid akut utflytt? Kan vi samarbeta ännu bättre med socialtjänst i den här frågan genom att uppmärksamma även de biologiska barnens behov?

Jämfört med familjer som tar uppdrag direkt från kommunerna har konsulentstödda familjehem ofta korta uppsägningstider vilket kan medföra många praktiska saker för föräldrarna att göra på kort tid och som därmed innebär ett intensivt arbete i placeringens slutskede. Det är en viktig utmaning att se till att även de biologiska barnens behov blir tillgodosedda i den processen.

Vilket stöd efterfrågas av de biologiska barnen?
I efterhand blev det tydligt att vi redan före vår undersökning och tills vi gick igenom och summerade resultaten, förutsatte att biologiska barn var i behov av stöd, och vi gav oss själva uppdraget att ta reda på VILKET stöd de önskade. Det visade sig inte riktigt vara på det sättet. 90 % av de biologiska barnen i den här undersökningen upplever redan ett fullgott stöd av sina föräldrar, och önskar inte mer än så.

Ca 10 % av de som svarade uttryckte att de vill eller kan tänka sig mer stöd från oss i Familjehemspoolen. Även om det är ett fåtal så är det extra viktigt att dessa barn och ungdomar får det stöd de önskar. Vissa efterfrågade enskilda samtal med konsulenten; ”ungefär som en placerad har en socialsekreterare”, andra önskar gemensamma träffar med andra barn och ungdomar i liknande situation. Eller en kombination av båda förslagen. Vi fick flera konkreta förslag som vi kommer att kunna använda i verksamheten framöver och hoppas att dessa barn och ungdomar kan fångas upp och stödjas på det sättet.

Vad kan vi göra i vår verksamhet för de biologiska barnen?
Undersökningen resulterade i tre konkreta slutsatser:

  1. Vi kommer att erbjuda fler aktiviteter riktade till biologiska barn. Barnen och ungdomarna gav oss konkreta tips på aktiviteter som också ger möjlighet att utifrån deras önskemål få träffa andra i liknande situation.
  2. De biologiska barnen får en egen broschyr med kontaktinformation till konsulenten ifall de vill ta egen kontakt, men föreslår att de går via föräldrarna i första hand om det är möjligt.
  3. Eftersom de biologiska barnen i första hand vill ha stödet av sitt nätverk kommer våra stödjande insatser även fortsättningsvis främst att ske till föräldrarna. Vi öppnar dock upp mer för samtal med konsulent, enskilt eller tillsammans med föräldrarna.

Vi i Familjehemspoolen är väldigt tacksamma för att dessa barn och ungdomar på det här sättet delade med sig av sina synpunkter och tankar till oss. Vi hoppas att vår organisation kan förvalta deras önskemål på ett bra sätt. Till dem och deras föräldrar som godkände barnens och ungdomarnas medverkan i undersökningen vill vi rikta ett stort TACK!!

Vårt intresse av att undersöka just denna fråga, vilket stöd som önskas av barn och ungdomar med de här specifika erfarenheterna, har inte på något sätt mättats. Med utrymme och ny kraft har vi uppslag med oss för att vilja fortsätta att ta reda på mer. Tack också för det.

 

Caroline Åkerhielm och Christina Blennow
Familjehemspoolen

Föregående Nästa