Länkar

Fler länkar finns under Barn & unga.

AFO - Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

Attention - Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Autism- och Aspergerförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autismforum - Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Barns behov i centrum (BBIC) - Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) - BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Barnombudsmannen (BO) - Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

FAS föreningen - Föreningen för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

HejOlika.se - En webbplats för alla som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. På hemsidan finns nyheter, intervjuer och reportage.

Knas hemma - Knas hemma är en ideell förening som drivs av barn och unga som är eller har varit placerade. De arbetar bland annat med att sprida kunskap och utbilda socialtjänst, familjehem och andra som möter dessa barn och unga.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) - En statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) - RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Rädda Barnen (RB) - Med Barnkonventionen som grund arbetar RB för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) - SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Stiftelsen Allmänna barnhuset - Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Detta framför allt genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera skrifter.

Tillsyn - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över bl.a. socialtjänsten. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Läs mer på IVO´s hemsida.