Länkar

Fler länkar finns under Barn & unga.

AFO - Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

Attention - Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Autism- och Aspergerförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autismforum - Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Barns behov i centrum (BBIC) - Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) - BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Barnombudsmannen (BO) - Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnperspektivet i Sverige (BPIS) - Barnperspektivet i Sverige är en organisationen för dig som känner att barnperspektivet är eftersatt på olika områden. Organisationen är öppen för alla som är intresserade av barn och frågor gällande barn.

Ersättningar - Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utarbetat rekommendationer på ersättningens storlek vid ett uppdrag. Arvodet baseras på inkomstutvecklingen inom vård- och omsorgsyrket och gäller från den 1 januari varje år.

Familjehemsbanken - En mötesplats på nätet för bl.a. familjehem och handläggare. Här finns notiser från familjer som kan ta emot barn, unga och vuxna och notiser från kommuner och företag som söker efter passande familjer till de barn, unga och vuxna som behöver ett andra hem för en tid.

Familjehemmens Riksförbund (FR) - FR är en ideell förening inom familjehemsvården.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO) - FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

FAS föreningen - Föreningen för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Föräldrakraft - Tidningen för alla som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. Varje nummer är välfyllt med nyheter, intervjuer och reportage.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) - En statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd.

Orosanmälan.se - Är du orolig för ett barn och behöver göra en orosanmälan? På hemsidan kan du ladda ner en blankett som du sedan skickar in till socialtjänsten i den kommun som barnet bor i. Du hittar även kontaktuppgifter alla Sveriges socialtjänstkontor.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) - RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Rädda Barnen (RB) - Med Barnkonventionen som grund arbetar RB för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) - SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Stiftelsen Allmänna barnhuset - Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Detta framför allt genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera skrifter.

Tillsyn - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet över bl.a. socialtjänsten. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Läs mer på IVO´s hemsida.

Vårdnadsöverflyttning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
Cirkulär 2003:48 - Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
Cirkulär 2004:39 - Provex på avtal gällande ersättningen vid vårdnadsöverflyttning
Cirkulär 08:81 - Rekommendationer vid bl.a. vårdnadsöverflyttning. (Detta är ett cirkulär som SKL gett ut med allmänna rekommendationer kring familjehemsvården, se även årets cirkulär kring ersättningar till familjehem och jourhem.)

Socialstyrelsen/Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF)
Allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare (HSLF-FS 2017:47).
Om barnet behöver ny vårdnadshavare
, handboken är ett komplement till ovanstående allmänna råd.
Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem - Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53 " Stärkt skydd till barn i utsatta situationer"