Fokus på barn och unga i samhällsvård

I början av november så överlämnades slutbetänkandet "För barn och unga i samhällsvård" till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Publicerad 28 november 2023
Ritar hjärtan med finger på fönster Ritar hjärtan med finger på fönster

Det är en stor utredning på över 1200 sidor, och funderingarna blir som alltid, kommer det att bli bättre? Det är många frågetecken hur saker och ting ska lösas och sen fungera i praktiken. Det är ”lätt” att ändra text i t.ex. en lag men som vi vet så kan en text tolkas på många olika sätt.

För oss som arbetar inom familjehemsvården så är det självklart att alla barn i samhällets vård ska få det de behöver och har rätt till, att familjehemmen ska få stöd och hjälp i sina uppdrag och att socialsekreterarna får verktyg och tiden att göra ett bra jobb, men verkligheten är en annan. Allt ska gå så fort idag och ibland missas viktiga saker kring barnen. Det borde finnas tid för eftertanke då det är ett stort ingrepp i ett barns liv att flyttas från sin familj, även om den kanske inte den bästa familj för barnet just då.

Vid pressträffen den 6 november så användes en pdf som tar upp några av sakerna som utredningen kommit fram till. Nedan finns ett axplock från den:

Uppdraget
Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga i samhällsvård ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

Utredningen ska föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, stödboende eller HVB, inklusive SiS. Det gäller kvalitet i hela vårdkedjan med delaktighet för barn och unga.

Barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för utredarens arbete. Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter.

Utredningen har inte i uppdrag att se över

 • Förutsättningarna för vård enligt LVU
 • SiS särskilda befogenheter
 • Tillståndsprövningen hos IVO
 • Rätten för hemtagningsbegäran
 • Förutsättningarna för barn på skyddat boende
 • Individbaserad socialtjänststatistik
 • Frågor kring särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Regelverket för ensamkommande barn och ersättningen för dem

Förslag om statens ansvar
Utredningen bedömer att det krävs en omfattande satsning och reform för att höja kvaliteten på samhällsvården

 • Utredningen föreslår att termen samhällsvård införs i lag. Begreppet utgår från det särskilda samhällsansvar som följer av ett beslut om heldygnsvård av barn och unga.
 • Socialstyrelsen får i uppgift att stödja samhällsvården för barn och unga samt samordna statens stöd inom området till kommuner, regioner och verksamheter. Arbetet ska bedrivas verksamhetsnära med barns och ungas rättigheter som grund.
 • Socialstyrelsen får ansvar för en ny nationell struktur för uppföljning av samhällsvård som gör det möjligt att lokalt och nationellt följa vårdens kvalitet. Strukturen ska bygga på information från kommunerna, IVO och SiS, samkörning av register och barns och ungas egna erfarenheter och synpunkter.

Förslag om familjehemsvården

 • Krav på tillstånd för familjehem
 • Krav på grundutbildning för att få tillstånd som familjehem
 • Tidsfrist på 6 månader för tillståndsgivning till familjehem
 • Nationellt register över familjehem för barn och unga hos IVO
 • Införande av familjehemskategorier: nätverkshem, allmänt familjehem, förstärkt familjehem och jourhem
 • Utökat stöd till familjehem, t ex stöd kvällar och helger
 • Högst tre barn eller unga får vara placerade samtidigt i ett familjehem
 • Tydligare regler för användande av nätverkshem
 • Ansvarsfördelningen mellan nämnden och konsulentstödda verksamheter förtydligas bl.a. genom att ersättningen ska betalas direkt till familjehemmet
 • Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram stödmaterial kring utredning och tillståndsgivning av familjehem, matchning m.m.

Förslag om när vården upphör och efter vården
Utredningen föreslår att det från 16 års ålder ska ingå i en skälig levnadsnivå att få känslomässigt stöd, samt stöd med frågor som rör boende, utbildning, arbete, ekonomi, tandvård och hälso-och sjukvård när samhällsvård avslutats. Stödet ska kunna ges upp till 25 års ålder. Vistelsekommunen ansvarar för att ge stödet.

Inför att samhällsvård upphör ska socialnämnden informera den enskilde om rätten till stödinsatser.

Socialnämnden ska erbjuda barn och vårdnadshavare råd och stöd för det särskilda behov som uppstår när barnet flyttar hem till vårdnadshavaren efter att samhällsvården upphört. Placeringskommunen ansvarar för att ge stödet.

 

Mer information om utredningen finns på regeringens hemsida. Här kan man även se pressträffen i efterhand samt ladda ner presentationen och utredningen.

Föregående Nästa