Snart blir Barnkonventionen lag

Vid årsskiftet blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att barns rättigheter väger ännu tyngre och enligt barnrättsexperten Filippa Swanstein kan det får stora konsekvenser i samhället.

Publicerad 12 december 2019
Vid årsskiftet blir Barnkkonventionen lag i Sverige, vilket kan komma att påverka ett stort antal beslut som fattas i samhället.

FN:s Barnkonvention som den är ser ut idag är fastställd 1989 och är redan lag i många länder. I Sverige tyckte man när man skrev under Barnkonventionen att den svenska lagstiftningen redan levde upp till konventionen, därför infördes den inte direkt som lag. När man sedan tittade på detta igen 2016 såg man ett antal brister och därför kom frågan upp igen och det beslutades att man behövde göra Barnkonventionen till lag, vilket alltså sker vid årsskiftet.

– Barnkonventionen kan inte läsas som en lag i sig, den måste förstås i en kontext tillsammans med andra lagar. Och det är det här som gör att det kan få stora konsekvenser för samhället. Ta som ett exempel ett avslag på LSS för ett barn. Kan man verkligen leva upp till Barnkonventionen i juridisk mening om man minskar ett barns LSS-timmar? Är det barnets bästa verkligen tillgodosett då? Skulle ett sådant ärende prövas rättsligt så kommer Barnkonventionen att spela en mycket stor roll, inte bara för det enskilda barnet utan för alla andra barn som också är berättigade till LSS, säger Filippa Swanstein.

Barn har bara rättigheter - vuxna bara skyldigheter
Enligt Barnkonventionen har barnen bara rättigheter och de vuxna bara skyldigheter. Barn har förvisso skolplikt, men utifrån Barnkonventionens perspektiv står det att barnen har rätt till utbildning. Det är föräldrarnas skyldighet att se till att barnets rättighet uppfylls, alltså att barnet kommer iväg till skolan. Om man inte själv som förälder klarar av att uppfylla detta har samhället skyldighet att gå in och se till att barnets rättighet uppfylls – rent konkret att barnet får det stöd och den hjälp som den behöver för att klara sin skolgång.

Filippa lyfter fram fyra särskilt viktiga artiklar i Barnkonventionen för föräldrar att ha med sig. Det handlar om alla barn lika värde, att barnets bästa ska beaktas i alla sammanhang där beslut fattas som påverkar barnet direkt eller indirekt, barnets rätt till sitt liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på.

– Det är viktigt att hålla isär rättigheter och att ha rätt. Barnkonventionen innebär inte att barnet alltid har rätt eller ska bestämma. Det är din skyldighet som förälder att guida och vägleda barnet och se till att barnets bästa uppfylls – men det betyder inte att barnet får som det vill i alla lägen, säger Filippa Swanstein tydligt.

Det finns heller ingen forskning som slår fast exakt vad som är barnets bästa. Barnets bästa måste prövas utifrån varje enskild situation och förändras också över tid och i olika situationer.

Påverkar nästan alla barn i samhället
– Barnkonventionen ska ses som ett redskap för att säkerställa att barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Det påverkar nästan alla beslut som fattas i samhället och är även bra att ha med sig som förälder i vardagen. Ibland kan det vara bra att stanna upp och tänka, har jag frågat mitt barn? Man har en skyldighet att lyssna till sitt barns åsikter, men sedan kan man göra en annan bedömning om vad som är barnets bästa, säger Filippa Swanstein.

Fakta: FN:s Barnkonvention

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha.

Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

  • Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Källa: Barnombudsmannen

Föregående Nästa