Lagar

Det finns flera lagar och förordningar som styr en placering. Nedan nämns några av dem.

Folkbokföringslagen (1991:481)
Bestämmelserna om var en person ska vara folkbokförd finns i folkbokföringslagen. Huvudregeln är att en person ska vara folkbokförd där den är bosatt d.v.s. där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, (7 §). Placering i familjehem enligt SoL och LVU samt som insatsen familjehem i LSS är exempel på sådan bosättning.

Föräldrabalken, (FB 1949:3881)
Bl.a. kaptiel 6 Om vårdnad, boende och umgänge

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52)
Om det inte går att arbeta sig fram till frivilliga lösningar, kan placering av barn och ungdomar göras med stöd av LVU.
Bl.a. avsnitten Beredande av vård, Omedelbart omhändertagande och Vården.

Lagen om personnamn, (2016:1013)

Offentlighets- och sekretesslag, (2009:400)
Som familjehem omfattas man inte av socialtjänstsekretessen. Det medför att man som familjehemsförälder i största möjliga utsträckning kan jämställas med vanliga föräldrar som kan tala om barnet med förskola, skola och hälso- och sjukvård. Däremot ska man vara aktsam med de uppgifter man lämnar ut. Sekretess gäller dock för kontrakterade jour- och familjehem samt kontaktfamiljer/-personer.

Socialtjänstsekretessen gäller för uppgifter om familjehemsföräldrarna och deras familj. Det innebär att uppgifter om t.ex. arvoden och vad som är skrivet i familjehemmets personakt omfattas av sekretess.
Barnets vårdnadshavare har dock rätt till information om familjehemmet i de delar som behövs för att de ska kunna ta ställning till om de samtycker till placeringen där. Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR), cikulär 08:81.

Skollagen (2010:800)

Socialtjänstförordningen, (SoF 2001:937)
I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Bl.a. kapitel 3 Vård i familjehem och i hem för vård eller boende och kapitel 5 Vissa uppgifter för socialnämnden.

Socialtjänstlagen, (SoL 2001:453)
Vid en placering med stöd av socialtjänstlagen måste föräldrarna antingen själva begära placeringen eller lämna samtycke till den.
Bl.a. kaptiel 5 Särskilda bestämmelser för olika grupper och Kapitel 6 Vård utanför det egna hemmet.