Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 21:40 Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS år 2022 (kap 12).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 428 kr

110% 

6 239 kr

155%

13-19 år

5 031 kr

125%

7 044 kr

175%

 • Då barnet är 7 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 4 428 kr och den högsta 6 239 kr.
 • Om barnbidraget/studiebidraget kommer direkt från försäkringskassan så dras den av från ovanstående summa.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 620 kr

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr

13-19 år

8 588 kr

10 561 kr

12 548 kr

14 854 kr
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 620 kr och den högsta 14 854 kr. Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 12 548 kr, är då det totala arvodet som man får per månad minus skatt.
 • Arvodet är per månad och barn samt skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2022 (ersättningen är densamma enligt SKR vid uppdrag enligt LSS, se cirkulär 21:41).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

139 kr

150%

198 kr

13 < år

120%

159 kr

170%

225 kr

Vuxna

120%

159 kr

170%

225 kr

 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 139 kr och den högsta 198 kr.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 139/2=69,50 kr
  - lördag och söndag 139*2=278 kr
  och lägger man ihop 69,50+278 så får man summan 347,50 kr.
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.

Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 220 kr/dag 352 kr/dag 496 kr/dag
13 < år 286 kr/dag 418 kr/dag 496 kr/dag
Vuxna 352 kr/dag 418 kr/dag 496 kr/dag
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 220 kr och den högsta 496 kr. 
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 220/2=110 kr
  - lördag och söndag, dubbelt arvode 220*4=880 kr
  och lägger man ihop 110+880 så får man summan 990 kr.
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn och barn samt är skattepliktigt.