Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 20:52 Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS år 2021 (kap 12).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 363 kr

110% 

6 148 kr

155%

13-19 år

4 958 kr

125%

6 942 kr

175%

 • Då barnet är 7 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 4 363 kr och den högsta 6 148 kr.
 • Om barnbidraget/studiebidraget kommer direkt från försäkringskassan så dras den av från ovanstående summa.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 503 kr

10 374 kr

12 326 kr

14 592 kr

13-19 år

8 436 kr

10 374 kr

12 326 kr

14 592 kr 
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 503 kr och den högsta 14 592 kr. Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 12 326 kr, är då det totala arvodet som man får per månad minus skatt.
 • Arvodet är per månad och barn samt skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 20:53 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2021.

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

137 kr

150%

196 kr

13 < år

120%

156 kr

170%

222 kr

Vuxna

120%

156 kr

170%

222 kr

 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 137 kr och den högsta 196 kr.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 137/2=68,50 kr
  - lördag och söndag 137*2=274 kr
  och lägger man ihop 68,50+274 så får man summan 342,50 kr.
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.

Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 217 kr/dag 346 kr/dag 487 kr/dag
13 < år 281 kr/dag 411 kr/dag 487 kr/dag
Vuxna 346 kr/dag 411 kr/dag 487 kr/dag
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 217 kr och den högsta 487 kr. 
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 217/2=108,50 kr
  - lördag och söndag, dubbelt arvode 217*4=868 kr
  och lägger man ihop 108,50+868 så får man summan 976,50 kr.
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn (1/30 av månadsarvodet för familjehem) och barn samt är skattepliktigt.